Regulamin

 1. Pokój wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00.
 2. Śniadania w formie bufetu serwowane są w sali restauracyjnej w godzinach od 8.00 – 10.00.
 3. Jeśli warunki zarezerwowanego pakietu nie stanowią inaczej, napoje gorące: kawa, herbaty są udostępnione dla Gości w ramach śniadań bezpłatnie w godzinach serwowania posiłków.
 4. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 rano.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres rezerwacji należy zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 7. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 8.00 do godz. 21.00.
 8. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczy Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
 10. Zabronione jest używanie w pokojach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 11. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. Naruszenie zakazu wiąże się z dopłatą w wysokości 500 zł. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z przybyciem straży pożarnej i karą pieniężną w wysokości 1500 zł.
 12. Obsługa obiektu zobowiązana jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i czystości poprzez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.
 13. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.
 14. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat.
 15. W obiekcie zabronione jest:
  1. wynoszenie żywności poza teren sali konsumpcyjnej
  2. chodzenie w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenie sprzętu sportowego do pokoi
  3. wprowadzanie zwierząt na teren obiektu
  4. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
 16. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez miesiąc, a następnie przekazane na cele charytatywne lub zniszczone.
 17. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, drogą mailową lub za pośrednictwem formularzy na stronie obiektu.
 18. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości min 30% wartości całego pobytu na konto bankowe w terminie do 2 dni od dnia złożenia wstępnej rezerwacji (pod uwagę brana jest data księgowania).
 19. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie jest równoznaczny z automatyczną anulacją rezerwacji.
 20. Rezerwacja potwierdzona i następnie niewykorzystana w całości na skutek wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej, zgodnie z pierwotnie złożoną rezerwacją.
 21. Przedłużenie doby hotelowej, w miarę dostępności pokoju, należy zgłosić najpóźniej do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
 22. Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 24.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Klientowi.
 23. Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 18.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Klientowi (w przypadku rezerwacji bez przedpłaty).
 24. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 25. Recepcja może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin.
 26. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.